Chemistry

Chemistry Videos

Media Resources at Trent

Royal Society of Chemistry You Tube Channel

Below is a video from the Royal Society of Chemistry You Tube Channel.  For more videos go to https://www.youtube.com/user/wwwRSCorg

American Chemical Society YouTube Channel

Below is a video from the American Chemical Society YouTube Channel.  For more videos go to https://www.youtube.com/channel/UCBNvvmhKeuZZhWCA7Yddkig